Gezond gewicht

groenten fruit en granen

Mijn visie op afvallen

Afvallen, diëten, lijnen. Hoe je het ook noemt, je wilt in ieder geval gewicht verliezen. Dat doe je simpel gezegd door minder te eten en meer te bewegen. In de praktijk blijkt dit lang niet zo eenvoudig en worstelen velen met hun gewicht. Jij misschien ook wel? Afvallen is één ding, maar op gewicht blijven is misschien nog wel het aller moeilijkst. Eten is tegenwoordig overal om ons heen. We worden talloze keren per dag verleid tot het eten van minder gezonde producten. Je moet wel heel sterk in je schoenen staan om al die verleidingen te weerstaan. Daarnaast wil je ook gewoon kunnen genieten van lekker eten. Het hele jaar sla en rauwe wortels is geen feestje. Het moet wel leuk blijven en inpasbaar zijn in je dagelijkse leven, toch?

Stap-voor-stap en afgestemd op jouw persoonlijke situatie

Afvallen is wat mij betreft geen tijdelijke zaak. Het gaat om het stap-voor-stap verbeteren van je voedingspatroon. Niet voor even, maar voor altijd. “Is dat wel vol te houden?”, hoor ik je denken. Zeker wel! Door het maken van slimme en gezonde keuzes, door je voedingspatroon af te stemmen op je dagelijkse activiteiten, door rekening te houden met feestjes en andere verleidingsmomenten. Maar ook door ruimte in te bouwen voor af en toe die minder verantwoorde keuze. Het gaat tenslotte om de totale balans.

Jij leert hoe je een gezond gewicht bereikt en behoudt

Als  BGN-gewichtsconsulent help ik je graag op weg met het stap-voor-stap verbeteren van je voedingspatroon. Zodat je straks zelf alle kennis en vaardigheden hebt om een gezond gewicht te bereiken en te behouden. Benieuwd wat de BGN-gewichtsconsulent voor jou kan betekenen? Neem contact op met mij.

 

Vergoeding via je zorgverzekering

[learn_more caption=”Vergoeding via je zorgverzekering”] Een groot aantal zorgverzekeraars vergoedt (een gedeelte van) de consulten van de BGN-gewichtsconsulent vanuit de aanvullende verzekering. In onderstaand overzicht zie je welke zorgverzekeraars dat zijn. Als je op de betreffende zorgverzekeraar klikt, kun je lezen welke vergoeding er wordt gegeven. Raadpleeg bij twijfel je eigen verzekeraar of bekijk je polisvoorwaarden.

 •  Vergoeding door een groot aantal zorgverzekeraars
 •  Vanuit de aanvullende zorgverzekering
 •  Geen invloed op jouw eigen risico
 •  Raadpleeg bij twijfel altijd je zorgverzekeraar

Overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2020

A – E Aevitae F – N FBTO
AON De Friesland
Avero Achmea Interpolis Zorgactief
AZVZ Nationale Nederlanden
CZ Nedasco
O – S Ohra T – Z United Consumers (VGZ)
ONVZ Univé
OZF (Achmea) VGZ
PNO VVAA (ONVZ)
Pro Life Zorgverzekeringen Zekur (jongerenverzekering Univé)
Promovendum Zilveren Kruis
PZP Politieverzekering Zorg en Zekerheid

Hoewel wij de informatie op deze pagina met de grootste zorgvuldigheid bijhouden, kan de BGN niet verantwoordelijk gehouden worden voor incorrecte informatie. [/learn_more]

Bepaal je Body Mass Index (BMI)

[learn_more caption=”BMI bepalen”] Of je een gezond gewicht hebt, kun je meten met de Body Mass Index (BMI) én je middelomtrek. Samen geven ze een goed beeld van een gezond gewicht. De BMI geeft aan of je gewicht gezond is in relatie tot je lengte. Je berekent hem als volgt: BMI = Gewicht (kg) / lengte x lengte (m)

Dat is jouw gewicht in kilogram gedeeld door jouw lengte in meters in het kwadraat.

 • BMI < 18,5: ondergewicht
 • BMI 18,5 – 25: normaal gewicht
 • BMI 25 – 30: overgewicht
 • BMI > 30: obesitas

Bepaal je middelomtrek

Het meten van je middelomtrek is een andere manier om te kijken of je een gezond gewicht hebt.

Middelomtrek  mannen (in cm) Middelomtrek vrouwen (in cm) Beoordeling en advies
79 – 94 68 – 80 Probeer op gewicht te blijven.
94 – 102 80 – 88 Probeer af te vallen. Zorg er in ieder

geval voor dat je niet aankomt

> 102 > 88 Probeer onder begeleiding af te vallen.

Op naar een gezond gewicht Ik begeleid je graag naar een gezond gewicht en ga samen met jou aan de slag.

Je verlaagt het risico om de volgende ziekten te krijgen:

 • Coronaire hartziekten
 • Beroerte
 • Hartfalen
 • Diabetes mellitus type 2
 • Copd
 • Borstkanker
 • Darmkanker
 • Longkanker
 • Dementie en cognitieve achteruitgang
 • Depressie[/learn_more]

  Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland

  Erkend BGN Gewichtsconsulent

  Als BGN-gewichtsconsulent adviseer ik je bij het verbeteren van je voedingspatroon en het bereiken van een gezond gewicht. We volgen hierbij de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad. Dit betekent voor jou dat we alleen voedingsadviezen geven die wetenschappelijk zijn onderbouwd.

  “We werken niet met maaltijdvervangers en afslanksupplementen. Gewoon gezonde voeding is het uitgangspunt in onze adviezen.”

  Advies op maat

  Voordat we je een voedingsadvies geven, brengen we je huidige leefstijl in kaart. Wat je op dit moment eet, wat voor werk je doet, of je sport en of je een dieetverleden hebt, nemen we allemaal mee. Geen mens is hetzelfde en onze adviezen zijn dus altijd maatwerk. In kleine stapjes werken we toe naar een gezond voedingspatroon en een gezond gewicht.

  Prijzen

  [learn_more caption=”Prijzen”]

  • Kennismakingsgesprek gratis
  • Intake gesprek 60-90 min €60
  • Vervolg intakegesprek 60-90 min €60
  • Vervolg consulent 30 min €30
  • Eenmalig voedingsadvies 60min €110
  • Totaalpakket – €330
   – Gratis kennismakingsgesprek
   – Intakegesprek a 60 min
   – Uitgebreid vervolgconsult a 60 min, bespreking van de voedingsanalyse
   – 7x vervolgconsult a 30 min voor advies, begeleiding en tips
   – Inclusief eetdagboek
   – 1x gratis personal trainingsessie

  [/learn_more]

  Algemene voorwaarden

  [learn_more caption=”Algemene voorwaarden”]

  Artikel 1: Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Tony Ashek, lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, handelende als zelfstandig gevestigd gewichtsconsulent. Cliënt: De persoon aan wie door de gewichtsconsulent advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger; Praktijkadres: De locatie waarop de praktijk van de gewichtsconsulent wordt uitgeoefend; Arts: De huisarts of specialist door wie de cliënt naar de gewichtsconsulent is verwezen.

  Artikel 2: Algemeen De gewichtsconsulent geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt per direct op de hoogte gesteld.

  Artikel 3: Basis De gewichtsconsulent kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt de gewichtsconsulent de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

  Artikel 4: Verhindering Wanneer de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, moet hij de gewichtsconsulent hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Wanneer de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de gewichtsconsulent geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de gewichtsconsulent gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

  Artikel 5: Tariefstelling Voor aanvang van de behandeling deelt de gewichtsconsulent de cliënt mondeling of schriftelijk mee welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. De gewichtsconsulent beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

  Artikel 6: Intellectueel eigendom De gewichtsconsulent behoudt altijd alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

  Artikel 7: Betaling Betaling aan de gewichtsconsulent dient contant of door overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt een factuur voor de geleverde consulten. De cliënt dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben. Bij een overschrijding van elke dertig dagen is de gewichtsconsulent gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen. Indien de nota zestig dagen na datering niet is voldaan, is de gewichtsconsulent gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

  Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden De gewichtsconsulent heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten wanneer hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Wanneer de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

  Artikel 9: Aansprakelijkheid Het advies en/of de begeleiding van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de gewichtsconsulent verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

  Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de gewichtsconsulent is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.[/learn_more]